برچسب: نگار جواهریان، تئاتر، ایرانشهر، سالن سمندریان، جابر رمضان، علی اصغر دشتی، لیلی رشیدی ، علی باقری