برچسب: مرد بازنده، جواد عزتی، لاتاری، ماجرای نیمروز، رد خون ، زخم کاری