برچسب: محمود بصیری، پیرپسر، جوکر، آرایشگاه زیبا، هتل، مرضیه برومند