برچسب: محمدعلی سپانلو

به بهانه بزرگداشت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی | نامدارترین شاعران معاصرایران که در سینما فعالیت داشتند از شاملو و فروغ تا احمد رضا احمدی و شمس | شاعران سینمایی

به بهانه بزرگداشت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی | نامدارترین شاعران معاصرایران که در سینما فعالیت داشتند از شاملو و فروغ تا احمد رضا احمدی و شمس | شاعران سینمایی

 سوسن سیرجانی | دوشنبه 25 اردیبشهت ماه به نام شاعر بلند آواز ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی نام‌گذاری شده است، همین ...