برچسب: علی نصیریان، سیصد، قاضی شارع، سربداران، کمال‌الملک، هزاردستان، ابوالفتح‌ صحاف، شیخ بهایی، کفش‌های میرزانوروز