برچسب: سریال امام علی (ع) ، داود میرباقری، محمد علی فردین، ویشکا آسایش، محمد بیک زاده، داریوش ارجمند، محمدرضا شریفی نیا ، تلویزیون، شبکه یک