برچسب: رئیس سازمان سینمایی

ریس سازمان سینمایی از بازگشت سیمرغ مردمی در جشنواره چهل و سوم خبر داد.