اصغر فرهادی، قهرمان، سرقت ادبی، جشنواره کن، دوسر برد دوسر باخت، آزاده مسیح زاده

پست ها

سینمای ایران
نخستین اظهار نظر درباره اتهام وارده به فیلم «قهرمان»

فرهادی : کاری که من کردم «سرقت ادبی» نیست

اصغر فرهادی برای نخستین بار در جریان برگزاری نشست خبری هیات داوران جشنواره کن به ماجرای فیلم قهرمان و اتهام سرقت ادبی که به او نسبت دادند واکنش نشان داد. به گزارش فیلم نیوز، اصغر فرهادی بعد ازظهر روز سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ودر جریان نشست خبری هیات...