تصاویر

پست ها

سینمای ایران
کنایه عوامل «آشغال های دوست داشتنی» به تحریم کنندگان

دسته گلی برای حوزه هنری!

عوامل فیلم «آشغال های دوست داشتنی» در واکنش به تحریم فیلمشان توسط حوزه هنری دست گل هایی را به سینماهای وابسته به این نهاد ارسال کردند.